ปศุสัตว์เขต 9

 
 dgBanjong2
นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ปศุสัตว์เขต 9
 
 

กิจกรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดในงาน ของดีนราธิวาส ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมร...
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 9 ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่เขต 9 ร ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ความรู้เผยแพร่ด้านปศุสัตว์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยและพ้ฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนล่าง จ.สงขลา

ตำแหน่ง...
- นักวิทยาศาสตร์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ตำแหน่ง
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ตำแหน่ง

-----------------------------------
ประกาศรับสมัครงาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถฯ

สถิติผู้เข้าชม

173498
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
244
274
1359
170055
6342
4086
173498

Your IP: 52.23.219.12
2021-11-28 17:43

กำลังออนไลน์

มี 174 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 • การดำเนินการล่วงหน้า
 1. ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ไปยังประเทศใด ให้ติดต่อกับประเทศนั้น เพื่อขอทราบเงื่อนไข (Requirement) การนำซากสัตว์เข้าประเทศนั้น
 2. ผู้ขออนุญาตฯนำเงื่อนไข (Requirement) ที่ได้รับมาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศประจำท่าออก ที่จะนำซากสัตว์ออกเพื่อเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะได้ดำเนินการตรวจสอบโรคระบาดสัตว์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสัตว์และอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ประเทศปลายทางกำหนด ให้ถูกต้องเรียบร้อยตามความประสงค์ของประเทศปลายทางนั้น
 3. ผู้ขออนุญาตฯ ยื่นคำร้องขอนำซากสัตว์ออกนอกประเทศด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนนำออก ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ กำหนด ณ ด่านกักกันสัตว์ ระหว่างประเทศประจำท่าออกนั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หากไม่สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
 4. ในกรณีที่ซากสัตว์จะนำออก ได้รับการตรวจสอบจากนักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว ให้ผู้ขออนุญาตนำหลักฐานการตรวจสอบ ทดสอบโรคมาแสดงประกอบขณะยื่นคำร้องต่อสัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์ เพื่อพิจารณาอนุญาตนำออกราชอาณาจักรด้วย
 5. ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการค้า ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำการค้าสัตว์ (แบบ ร.10) ตามแบบฟอร์ม ของกรมปศุสัตว์และแนบใบแสดงราคาซากสัตว์มาด้วยทุกครั้ง
 6. ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรต้องเขียนชื่อผู้ส่งออกและผู้รับปลายทางเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับเอกสาร ต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง เพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบในการพิจารณาออกใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate)
 • การดำเนินการช่วงนำออก
 1. เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะออกหนังสือใบอนุญาตนำออกฯ (แบบ ร.9) และหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate) ฉบับภาษาอังกฤษให้ ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ขออนุญาตนำไปแสดงต่อสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ (ท่าเข้า) ของประเทศปลายทาง
 2. ผู้ขออนุญาตนำออกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือเจ้าหน้าทีเรือสินค้า และเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยตนเอง โดยนำเอกสารหนังสือใบอนุญาต (แบบ ร.9) ของกรมปศุสัตว์ไปแสดง
 3. ผู้นำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำออกฯ ตามที่กำหนดในกฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499