ปศุสัตว์เขต 9


aniroot967

นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ  เนื่องเม็ก
ปศุสัตว์เขต ๙

กิจกรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดในงาน ของดีนราธิวาส ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมร...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ความรู้เผยแพร่ด้านปศุสัตว์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์


person2 

person1

 

กำลังออนไลน์

มี 142 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

472537
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
129
309
2927
466928
12842
13907
472537

Your IP: 18.207.129.175
2024-02-25 01:52

 • การดำเนินการล่วงหน้า
 1. ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ไปยังประเทศใด ให้ติดต่อกับประเทศนั้น เพื่อขอทราบเงื่อนไข (Requirement) การนำซากสัตว์เข้าประเทศนั้น
 2. ผู้ขออนุญาตฯนำเงื่อนไข (Requirement) ที่ได้รับมาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศประจำท่าออก ที่จะนำซากสัตว์ออกเพื่อเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะได้ดำเนินการตรวจสอบโรคระบาดสัตว์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสัตว์และอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ประเทศปลายทางกำหนด ให้ถูกต้องเรียบร้อยตามความประสงค์ของประเทศปลายทางนั้น
 3. ผู้ขออนุญาตฯ ยื่นคำร้องขอนำซากสัตว์ออกนอกประเทศด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนนำออก ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ กำหนด ณ ด่านกักกันสัตว์ ระหว่างประเทศประจำท่าออกนั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หากไม่สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
 4. ในกรณีที่ซากสัตว์จะนำออก ได้รับการตรวจสอบจากนักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว ให้ผู้ขออนุญาตนำหลักฐานการตรวจสอบ ทดสอบโรคมาแสดงประกอบขณะยื่นคำร้องต่อสัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์ เพื่อพิจารณาอนุญาตนำออกราชอาณาจักรด้วย
 5. ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการค้า ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำการค้าสัตว์ (แบบ ร.10) ตามแบบฟอร์ม ของกรมปศุสัตว์และแนบใบแสดงราคาซากสัตว์มาด้วยทุกครั้ง
 6. ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรต้องเขียนชื่อผู้ส่งออกและผู้รับปลายทางเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับเอกสาร ต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง เพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบในการพิจารณาออกใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate)
 • การดำเนินการช่วงนำออก
 1. เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะออกหนังสือใบอนุญาตนำออกฯ (แบบ ร.9) และหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate) ฉบับภาษาอังกฤษให้ ผู้ขออนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ขออนุญาตนำไปแสดงต่อสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ (ท่าเข้า) ของประเทศปลายทาง
 2. ผู้ขออนุญาตนำออกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือเจ้าหน้าทีเรือสินค้า และเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยตนเอง โดยนำเอกสารหนังสือใบอนุญาต (แบบ ร.9) ของกรมปศุสัตว์ไปแสดง
 3. ผู้นำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำออกฯ ตามที่กำหนดในกฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499