แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

3เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกรภาค6 (ภาคใต้) บรรยายการควบคุมป้องกันโรคอหิวาค์สุกรแอฟริกาในสุกร ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรภาคใต้ เจ้าของตลาด เขียง โรงฆ่าสัตว์ หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในภาคใต้ ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

124