สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 1/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขายทอดตลาด (บ้านพักผู้ช่วยปศุสัตว์เขต 9) โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูล ด้วยวาจา 

Download

> ประกาศ คลิก!!