3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ. 2565 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-26. พฤษภาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีเกษตรกร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พื้นที่เขต 9 จำนวน 21 ราย เข้าร่วมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

6 5 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1

1 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากใบ อบต.เกาะสะท้อน อสม.บ้านเกาะสะท้อน และกรรมการวัดเกาะสะท้อน ร่วมออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดและแมว ภายในวัดเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน พร้อมด้วยนายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มุ่งหวังช่วยเหลือสัตว์และปศุสัตว์ของเกษตรกรให้เข้าถึงการรักษา และเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการไม่น้อยกว่า 1,500 ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรไม่น้อยกว่า 8,300 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 270 คน

 

 

25 24 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 18 21

1 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกันปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส และตรวจติดตาม ให้คำแนะนำสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ร้านมายด์ฟู้ด อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

8 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงระบบการผลิต การบริหารจัดการด้านการตลาด โคเนื้อ ระดับเขต” ปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ได้มีการขับเคลื่อนการเลี้ยงโคเนื้ออย่างเป็นระบบ เช่น
- การจัดการฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)
- การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ (GAP)
- สถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อภาคใต้
เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 10 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

เนื้อหาอื่นๆ...