5 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่เขต 9 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ ในพื้นที่เขต 9 ราวมกันดึงปัญหาอุปสรรคทุกมิติ ในการขับเคลื่อน ไก่เนื้อ โคเนื้อ สุกร เป้าหมายเพื่อล่อหลอมปัญหาให้เป็นผลผลิตสู่เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอระโนด ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จำนวน5 แห่ง เพื่อให้สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และเสริมสร้างความมั่นใจให้กลับผู้บริโภคต่อไป

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 13

9 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอนาทวี ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารสัตว์ฟาร์มสุกร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารไม่พบสิ่งปลอมปน ค่าความชื้นไม่เกินมาตรฐาน ไม่พบการใช้ยาปฏิชีวนะ และไม่พบเชื้อราในอาหาร จำนวน 4 ฟาร์ม และสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มสุกร จำนวน 20 ตัวอย่าง ผลตรวจสารเร่งเนื้อแดงเป็นลบ ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1.jpg วันที่ 24 พฤศจิกายน​ 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีเจ้าของและให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบกินในสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ พื้นที่หมู่6 ต.เขารูปช้าง และพื้นที่ริมทะเล ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ออกติดตาม และให้คำแนะนำการตรวจประเมินมาตรฐาน (สุกรขุน) และประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ และตรวจการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง จ.สงขลา จำนวน 2 ฟาร์ม ซึ่งฟาร์มดังกล่าวมีความประสงค์จะขอรับรองฟาร์มใหม่ ในปีงบประมาณนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11