สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง @ ประจำปีงบประมาณ E1/2566 

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์) จำนวน 1 รายการ

Download

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศราคาซื้อ

เอกสารประกวดราคาฯ

> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา