เมื่1อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดในงาน ของดีนราธิวาส ประจำปี 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศข.9 นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศจ.นราธิวาส ผอ.กพก,ผอ.กผส.,ผอ.สพพ.,และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จ “งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 26 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยจัดงานภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา การเกษตรก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข” เพื่อจัดแสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านการแสดงนิทรรศการของ 30 หน่วยงาน 5 โซน การจัดแสดงนิทรรศการ กรมปศุสัตว์ เพื่อถวายรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ 1.โครงการไก่ไข่พระราชทาน 2.โครงการธนาคารโค-กระบือ 3.โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4.โครงการแพะนม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 5.โครงการพระราชดำริ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 5.1 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปศุสัตว์) 5.2 ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 5.3 โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 6.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 7. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปศุสัตว์ 8.ทูลถวายรายงานการตรวจลายพิมพ์ DNA แพะแบลคเบงกอลซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้นำไก่จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย มาขยายพันธุ์ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปส่งเสริมและขยายผลให้แก่เกษตรกรที่สนใจต่อไป..." และทรงรับสั่งว่า "การดำเนินงานโครงการไก่ไข่พระราชทาน ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นหน่วยงานดำเนินการผลิตไก่ไข่พระราชทาน และให้กองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยงานส่งเสริมและขยายผลสู่โรงเรียนและเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้..." กรมปศุสัตว์รับสนองพระราชกระแสรับสั่งนำไข่ไก่พันธุ์ไข่มีเชื้อมาฟัก และนำพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และมาเป้าหมายระยะแรกจะให้การสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 28 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป ทั้งนี้ "การปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส
234658

1เมื่อวันที่ 22 กันยายน 62 เวลา 15.00 น.อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามความพร้อมการจัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ในงาน ของดีนราธิวาส ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ผอ.กผส.และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้การจัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์นี้เพื่อเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราขกุมารี เสด็จพระราขดำเนิน พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงาน “ของดีเมืองนรา ประจำปี 2562” ในการจัดแสดงนิทรรศการ กรมปศุสัตว์ จัดนิทรรศการเพื่อถวายรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ 1.โครงการไก่ไข่พระราชทาน 2.โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 3.โครงการแพะนม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 4.โครงการพระราชดำริ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 4.1 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปศุสัตว์) 4.2 ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 4.3 ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 6.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปศุสัตว์ ทั้งนี้ จัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา การเกษตรก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข” จัดแสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านต่างๆ ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

2345

108679ฃ 

3เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกรภาค6 (ภาคใต้) บรรยายการควบคุมป้องกันโรคอหิวาค์สุกรแอฟริกาในสุกร ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรภาคใต้ เจ้าของตลาด เขียง โรงฆ่าสัตว์ หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในภาคใต้ ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

124

1วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.00 น.นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเสวนา “เกาะติดสถานการณ์ African Swine Fever และมาตรการป้องกันในภาคใต้” ทั้งเรื่องภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศ มาตรการและกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ 9 ร่วมกับนายสัตวแพทย์สุเมธ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 และนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

234
 

1เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จ.สงขลา รวมทั้งนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 และหัวหน้าส่วนราชการปศุสัตว์ในเขต9 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 มีพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ คือ รัตภูมิ และ หาดใหญ่ จำนวน 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 1,066 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการ 25,850 ตัว มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและพื้นที่ในเขต9 เข้าร่วมปฏิบัติงาน

 

 

2

34 5

6