เมื่1อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดในงาน ของดีนราธิวาส ประจำปี 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศข.9 นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศจ.นราธิวาส ผอ.กพก,ผอ.กผส.,ผอ.สพพ.,และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จ “งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 26 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยจัดงานภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา การเกษตรก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข” เพื่อจัดแสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านการแสดงนิทรรศการของ 30 หน่วยงาน 5 โซน การจัดแสดงนิทรรศการ กรมปศุสัตว์ เพื่อถวายรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ 1.โครงการไก่ไข่พระราชทาน 2.โครงการธนาคารโค-กระบือ 3.โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4.โครงการแพะนม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 5.โครงการพระราชดำริ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 5.1 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปศุสัตว์) 5.2 ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 5.3 โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 6.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 7. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปศุสัตว์ 8.ทูลถวายรายงานการตรวจลายพิมพ์ DNA แพะแบลคเบงกอลซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้นำไก่จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย มาขยายพันธุ์ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปส่งเสริมและขยายผลให้แก่เกษตรกรที่สนใจต่อไป..." และทรงรับสั่งว่า "การดำเนินงานโครงการไก่ไข่พระราชทาน ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นหน่วยงานดำเนินการผลิตไก่ไข่พระราชทาน และให้กองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยงานส่งเสริมและขยายผลสู่โรงเรียนและเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้..." กรมปศุสัตว์รับสนองพระราชกระแสรับสั่งนำไข่ไก่พันธุ์ไข่มีเชื้อมาฟัก และนำพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และมาเป้าหมายระยะแรกจะให้การสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 28 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป ทั้งนี้ "การปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส
234658

1วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.00 น.นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเสวนา “เกาะติดสถานการณ์ African Swine Fever และมาตรการป้องกันในภาคใต้” ทั้งเรื่องภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศ มาตรการและกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ 9 ร่วมกับนายสัตวแพทย์สุเมธ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 และนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

234
 

1เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จ.สงขลา รวมทั้งนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 และหัวหน้าส่วนราชการปศุสัตว์ในเขต9 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 มีพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ คือ รัตภูมิ และ หาดใหญ่ จำนวน 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการ 1,066 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการ 25,850 ตัว มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและพื้นที่ในเขต9 เข้าร่วมปฏิบัติงาน

 

 

2

34 5

6 

3เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกรภาค6 (ภาคใต้) บรรยายการควบคุมป้องกันโรคอหิวาค์สุกรแอฟริกาในสุกร ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรภาคใต้ เจ้าของตลาด เขียง โรงฆ่าสัตว์ หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในภาคใต้ ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

124

1เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 นายสัตวแพทย์กิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พบปะเกษตรกรที่เตรียมจะเลี้ยงโคนม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้มีการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคนม ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมที่ประสบผลสำเร็จ การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมและอุปกรณ์รีดนม แล้วเสร็จ 80% มีเกษตรกรเตรียมพร้อมแล้ว 10 รายเศษ

 

 

 

2