สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง @ ประจำปีงบประมาณ E2/2566 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเย็นเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Download 

เผยแพร่แผนการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

> ร่าง TOR

> แบบแปลน

ราคากลาง

เแบบ บก 01

> การแบ่งงวดงาน