สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง @ ประจำปีงบประมาณ E2/2566 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเย็นเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 อาคาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Download >> แก้ไข วันที่ 5 กรกฏาคม 2566

เผยแพร่แผนการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

> TOR

> แบบแปลน

ราคากลาง

แบบ บก 01

> การแบ่งงวดงาน

> ค่างานก่อสร้าง (ค่า k)

> การคำนวณหาค่า factor F งานก่อสร้างอาคาร

> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์