12 เมือวันที่ 27 มกราคม 2565 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมแก้ปัญหาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โค-กระบือ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุม รับฟังปัญหาและเฝ้าระวังการเกิดโรคในพื้นที่โดยตรงจาก ปศุสัตว์ถึงเกษตรกร 5 ชายแดนใต้ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทั้งนี้ได้เสริมความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในห้วงการเกิดโรคระบาด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

10 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 13

5 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 เข้าร่วมประชุมการผลักดันพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของอำเภอสุไหงโก-ลก และการเตรียมพร้อมการประกวดโครงการ Thailand​ rabies​ award​ 2022 โดยมีสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่12 เป็นประธานในการจัดประชุม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ รพ.สุไหงโกลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

 

1 3 2

1 เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2565
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส
- ดำเนินการตรวจประเมินสถานการณ์ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
- ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่ จำนวน 1 ราย และยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ และ อ.เมือง จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 10 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 17 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ประธานประชุมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกร พร้อมเรียกประชุมปศุสัตว์จังหวัด 5 จังหวัดในพื้นที่เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ส่วน​สุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ ตรวจสุขภาพสัตว์ เก็บตัวอย่างโคเนื้อ ถ่ายพยาธิและสอบถามปัญหาในโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะ 1 และ 2 ของเกษตกรในหมู่5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6

More Articles ...