2 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเบตง
- ลงพื้นที่ติดตามคอกรับเลี้ยงสุนัขจรจัดของเทศบาลเมืองเบตง​ และประชุมหารือ​เพื่อวางแผนการจัดตั้งสถานพักพิงสุนัขจรจัดตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
- ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ตามบันทึกการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการใหม่จำนวน 1 ราย อ.เบตง จ.ยะลา

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 13 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1715   16 

12เมื่อวัน​ที่​ 25 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 โดยนายสัตวแพทย์ วิทยา ขจีรัมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เป็นวิทยากรบรรยาย และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเบตง และภาคประชาชนกลุ่มคนรักสัตว์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และเข้าร่วมประชุมผ่านทางประชุมทางไกล ( zoom meeting)

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

12 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอระโนด ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จำนวน5 แห่ง เพื่อให้สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และเสริมสร้างความมั่นใจให้กลับผู้บริโภคต่อไป

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 13

5 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่เขต 9 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ ในพื้นที่เขต 9 ราวมกันดึงปัญหาอุปสรรคทุกมิติ ในการขับเคลื่อน ไก่เนื้อ โคเนื้อ สุกร เป้าหมายเพื่อล่อหลอมปัญหาให้เป็นผลผลิตสู่เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.jpg วันที่ 24 พฤศจิกายน​ 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีเจ้าของและให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบกินในสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ พื้นที่หมู่6 ต.เขารูปช้าง และพื้นที่ริมทะเล ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

More Articles ...