1

เมือวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ปศุสัตว์เขต ​9 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ และส่วนส่งเสริมฯ ตรวจเยี่ยม พร้อมแนะนำเกษตรกรด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นเจตนารมย์ของท่านปศุสัตว์เขต 9 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารหยาบสดเป็นของตนเอง รวมทั้งชี้แจงเรื่องการสนับสนุนหญ้าแห้ง ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

2  53

4

เมื่อวันที่​ 28 พฤษภาคม​ 2564​ น.สพ.​ บรรจง​ จงรักษ์วัฒนา​ ปศุสัตว์เขต​9มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์​ ติดตามการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา การเกิดโรคบรูเซลลาในแพะ โดยมีการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ และเจ้าของฟาร์ม เพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริง ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันโรคต่อไป อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)​และฟาร์มที่ได้รับการรับรองปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ณ พื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

1 2 5 

6

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมทีมสุขภาพสัตว์ ติดตามสุขภาพโคนม ระบบสืบพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ แปลงหญ้า ร่วมกันเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ต่อไปพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4

 

2

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ ส่วนสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่ เพื่อสื่อสารความเสี่ยงโรค lumpy skin disease และทำการแนะนำการตรวจสุขภาพโคนมเบื้องต้น ให้แก่เกษตกร ในโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ ณ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

1  4

3   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสวพ.8 และผู้นำชุมชนด้านปศุสัตว์ปรึกษาหารือ เรื่องการนำเศษเหลือของลูกตาลเพื่อมาทำอาหารสัตว์ ในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันเศษเหลือลูกตาลที่ได้จากการแกะผลแล้วเหลือทิ้งจำนวนมากในพื้นที่คาบสมุทร จากงานวิจัยพบว่ามีศักยภาพในการนำมาทำอาหารสัตว์ และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้

 

 

 

 

 

2 4 5