4 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล ติดตามโครงการ ธคก. และการฉีดวัคซีนลัมปีสกิน ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดสตูลและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้เตรียมเสบียงอาหารสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรสูญเสียน้อยที่สุด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

 

 

 

 

 

 

 

1  2 3

6 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมกับ ด่านกักสัตว์สงขลา, ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสตูล, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จัดชุดเฉพาะกิจบูรณาการร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumppy Skin Disease : LDS) ให้กับโคของเกษตรกร หมู่ที่ 1,3, ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 2, 3,6 ตำบลเกตรี หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรค ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฎิบัติงานเกษตรกร จำนวน 64 ราย โค จำนวน 264 ตัว

 

 

 

 

 

1

 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4

1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามโครงการ ธคก. และการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ปศุสัตว์จังหวัดยะลาได้เตรียมรับมือด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการความพร้อมด้านอาหารสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส หากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ปศุสัตว์ชายแดนใต้ และพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ให้ทันต่อความช่วยเหลือเกษตรกรหากเกิดน้ำท่วมขัง เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 4 3

1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา และสำนักงานเทศบาลตำบลสะเดา จังหวัดสงขลา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลเจ้าสุราลัย อ.สะเดา จังหวัดสงขลา
ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 25 ตัว โดยแบ่งเป็น
สุนัขเพศผู้ 7 ตัว
สุนัขเพศเมีย 8 ตัว
แมวเพศผู้ 5 ตัว
แมวเพศเมีย 5 ตัว

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 8