1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานประชุมประจำเดือนข้าราชการ เพื่อติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ งานส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ฯ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ โรคสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์ 9 สงขลา

4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2562-2564 โดยมี นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองแผนงาน ร่วมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรฯ ปีงบประมาณ 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 และจากการดำเนินการโครงการต่างๆ ทำให้กรมปศุสัตว์ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้ และพร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรชายแดนใต้มีอาชีพ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จ.สงขลา

 

 

 

 

1 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 8 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 16 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 3 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 17 18

5 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ นำโดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากโรงงานแปรรูปนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต9 ตามแผนการผลิต ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 


2 3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ส่วน​สุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลตำบลบ้านไร่ ออกให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ณ วัดวิมลคุณากร ต.บ้านไร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสามารถควบคุมประชากรสัตว์ได้ครอบคลุมวัด โรงเรียน และสถานที่สาธารณะ​โดยรอบ ได้รับความร่วมมือจากผู้ดูแลสุนัขและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

6 เมื่อวันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ได้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ( LIVE ) กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 8