1เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคลัมปีสกินในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา รวมทั้งซักซ้อมแนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อ ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันเดียวกัน

 

 

 

 

 

2 3 45

1เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2564 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลและประสานงานโรคลัมปี สกิน สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา​การสัตวแพทย์​ภาคใต้ตอนล่าง ด่านกักกันสัตว์สงขลา และคณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ ออกติดตามการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งในส่วนของสวนสัตว์สงขลา และเกษตรกรโดยรอบในตำบลทุ่งหวัง ตำบลพะวง และตำบลเขารูปช้าง ซึ่งมีการทำความเข้าใจสื่อสารความเสี่ยง การให้บริการพ่นยากำจัดแมลง ติดตามเคสสัตว์ป่วย โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เป็นอย่างดี

 

 

 

2 563

3เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอในจังหวัดสงขลาและด่านกักกันสัตว์สงขลา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 ณ วัดแพรกสุวรรณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 67 ตัว โดยแบ่งเป็น
สุนัขเพศผู้ 16 ตัว สุนัขเพศเมีย 35 ตัว แมวเพศผู้ 7 ตัว แมวเพศเมีย 9 ตัว

 

 

 

 

 

 

1 2

   

4

1เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ลงติดตามการเฝ้าระวังและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีการให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วยและการรักษา การพ่นยากำจัดแมลง โดยได้รับความร่วมมือเจ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

4 2 56 

1เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ผอ.ส่วนป้องกันฯ ผอ.ส่วนมาตรฐาน ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ และ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ เขต 9 ประชุมติดตาม การฉีดวัคซีนพร้อมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการลงพื้นที่เสี่ยงโควิด พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในห้วงการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน

 

 

 

 

 

 

4 2 5