1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามโครงการ ธคก. และการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ปศุสัตว์จังหวัดยะลาได้เตรียมรับมือด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา และสำนักงานเทศบาลตำบลสะเดา จังหวัดสงขลา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลเจ้าสุราลัย อ.สะเดา จังหวัดสงขลา
ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 25 ตัว โดยแบ่งเป็น
สุนัขเพศผู้ 7 ตัว
สุนัขเพศเมีย 8 ตัว
แมวเพศผู้ 5 ตัว
แมวเพศเมีย 5 ตัว

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 8

2 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี เข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างแกะ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังโรคตามโครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์ ในพื้นที่บ้านลาดอ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1  43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6

2 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และโครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อกษตรกรตามพระราชดำริ ติดตามการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีเตรียมรับมือด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3

 

4

 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับภัยพิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 8 เขต 9 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายไชยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ พร้อมเน้นย้ำให้ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 8 และ เขต 9 การเตรียมความพร้อม เสบียงอาหารสัตว์ ชุดยังชีพสำหรับปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ช่วงฤดูฝนและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์หากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ เขต 9 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  68

More Articles ...