8 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม​ 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รพ.สต.เขารูปช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 อสม.และผู้นำชุมชน ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก บริเวณศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน หมู่6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีการวางแผนออกฉีดวัคซีนและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 7


1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สตูล เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู ร่วมปฏิบัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumppy Skin Disease : LDS) ให้กับโคของเกษตรกร พื้นที่ ม.4,6,12 ต.ละงู และ ม.7, 8, 9 ต.น้ำผุด อ.ละงู พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรค ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฎิบัติงาน เกษตรกร จำนวน 58 ราย โค จำนวน 371 ตัว

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  7 8

6 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมกับ ด่านกักสัตว์สงขลา, ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสตูล, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จัดชุดเฉพาะกิจบูรณาการร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumppy Skin Disease : LDS) ให้กับโคของเกษตรกร หมู่ที่ 1,3, ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 2, 3,6 ตำบลเกตรี หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรค ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฎิบัติงานเกษตรกร จำนวน 64 ราย โค จำนวน 264 ตัว

 

 

 

 

 

1

 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4

4 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล ติดตามโครงการ ธคก. และการฉีดวัคซีนลัมปีสกิน ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดสตูลและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ได้เตรียมเสบียงอาหารสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรสูญเสียน้อยที่สุด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

 

 

 

 

 

 

 

1  2 3

1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการความพร้อมด้านอาหารสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส หากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ปศุสัตว์ชายแดนใต้ และพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ให้ทันต่อความช่วยเหลือเกษตรกรหากเกิดน้ำท่วมขัง เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 4 3