1 เมือวันที่ 19 มกราคม 2565 ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีและ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองจิก ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม พระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 5 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3

3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต9 และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ออกติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่1และระยะที่2 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 8

2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ส่วนส่งเสริมการพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ ออกติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่1และระยะที่2 ทั้งในเรื่องสุขภาพ การผสมเทียม การเร่งรัดการจ่ายเงินคืนโครงการ และปัญหาต่างๆ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 7 3

7 เมื่อ วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ส่วนสุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร และเทศบาลเมือง​สิงหนคร​ร่วมออกหน่วยให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวด้อยโอกาส ณ ศาลาประชาคมหาดแก้ว ต.สิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

 

 

4 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลอง​หอยโข่ง​ เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์สงขลา และทหารจากค่ายรัตนพล ร่วมกันออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจรจัด เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ณ อาคารจอดรถ ค่ายรัตนพล ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

1 2 5