2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.จากรพ.สต.เขารูปช้าง ร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา​โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์​ปัญหาการดำเนินงานและหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะมีการดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับสุนัขและแมวจรจัด รวมถึงสร้างความร่วมมือของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

1 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 4

2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ติดตามงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่องานด้านปศุสัตว์ โดยมี นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เขต 9 รับนโยบาย ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ASF/LSD /FMD /Hemorrhagic septicemia/Avin influenza โดยเฉพาะการเคลื่นย้ายสุกรและซากสุกร อย่างเคร่งครัด และให้ปศุสัตว์ในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหากเกิดกรณีภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

 

 

 

 

 

3 7 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 10 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  12 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 17

8 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม​ 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รพ.สต.เขารูปช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 อสม.และผู้นำชุมชน ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก บริเวณศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน หมู่6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีการวางแผนออกฉีดวัคซีนและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 7

1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำนักควบคุมโรคที่ 12 รพ.สต.เขารูปช้าง กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และผู้นำชุมชน ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรคระบาดซ้ำซาก ณ พื้นที่หมู่ 6 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีการออกให้บริการถึงที่บ้านและมีการตั้งหน่วยณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน วัดแช่มอุทิศ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการรวมกว่า300ตัว

 

 

 

 

 

 

 

2 3 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5


1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สตูล เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู ร่วมปฏิบัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumppy Skin Disease : LDS) ให้กับโคของเกษตรกร พื้นที่ ม.4,6,12 ต.ละงู และ ม.7, 8, 9 ต.น้ำผุด อ.ละงู พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรค ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฎิบัติงาน เกษตรกร จำนวน 58 ราย โค จำนวน 371 ตัว

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  7 8