9 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอนาทวี ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารสัตว์ฟาร์มสุกร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารไม่พบสิ่งปลอมปน ค่าความชื้นไม่เกินมาตรฐาน ไม่พบการใช้ยาปฏิชีวนะ และไม่พบเชื้อราในอาหาร จำนวน 4 ฟาร์ม และสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มสุกร จำนวน 20 ตัวอย่าง ผลตรวจสารเร่งเนื้อแดงเป็นลบ ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ออกติดตาม และให้คำแนะนำการตรวจประเมินมาตรฐาน (สุกรขุน) และประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ และตรวจการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง จ.สงขลา จำนวน 2 ฟาร์ม ซึ่งฟาร์มดังกล่าวมีความประสงค์จะขอรับรองฟาร์มใหม่ ในปีงบประมาณนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ติดตามงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่องานด้านปศุสัตว์ โดยมี นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เขต 9 รับนโยบาย ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ASF/LSD /FMD /Hemorrhagic septicemia/Avin influenza โดยเฉพาะการเคลื่นย้ายสุกรและซากสุกร อย่างเคร่งครัด และให้ปศุสัตว์ในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรหากเกิดกรณีภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

 

 

 

 

 

3 7 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 10 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  12 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 17

2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.จากรพ.สต.เขารูปช้าง ร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา​โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์​ปัญหาการดำเนินงานและหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะมีการดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับสุนัขและแมวจรจัด รวมถึงสร้างความร่วมมือของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

1 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 4

1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำนักควบคุมโรคที่ 12 รพ.สต.เขารูปช้าง กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และผู้นำชุมชน ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรคระบาดซ้ำซาก ณ พื้นที่หมู่ 6 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีการออกให้บริการถึงที่บ้านและมีการตั้งหน่วยณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน วัดแช่มอุทิศ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการรวมกว่า300ตัว

 

 

 

 

 

 

 

2 3 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5