2 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และโครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อกษตรกรตามพระราชดำริ ติดตามการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีเตรียมรับมือด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3

2 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี เข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างแกะ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังโรคตามโครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์ ในพื้นที่บ้านลาดอ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1  43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6

 

1

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลละงู จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจรจัด ณ วัดท่าชะมวง หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 19 ตัว และแมว จำนวน 37 ตัว รวมทั้งสิ้น 56 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

2  3 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4

 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับภัยพิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 8 เขต 9 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายไชยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ พร้อมเน้นย้ำให้ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 8 และ เขต 9 การเตรียมความพร้อม เสบียงอาหารสัตว์ ชุดยังชีพสำหรับปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ช่วงฤดูฝนและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์หากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ เขต 9 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  68

2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงพื้นที่ทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้มีการแนะนำให้ความรู้การจัดการด้านสุขภาพ โดยมีสัตว์เข้าร่วมผ่าตัดทำหมันทั้งหมด 96 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

1 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 11 15

More Articles ...