1คณะทำงานศูนย์ข้อมูลและประสานงานโรคลัมปี สกิน พื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 โดย นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับนายสัตวแพทย์วุฒิชัย บุญปล้อง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงูลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อตำบลกำแพง และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารโคละงู หมู่ 1 ตำบล ละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการนี้ เจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงสถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน และแนวทางการป้องกันที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติและขอความร่วมมือเกษตรกรเฝ้าระวังอาการสัตว์ป่วยหากพบความผิดปกติขอให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ทราบโดยเร็วที่สุด

 

 

 

2  43

3คณะทำงานศูนย์ข้อมูลและประสานงานโรคลัมปี สกิน พื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 โดย นายสาโรจน์ เดชะพันธ์ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโรคลัมปี สกิน และพบปะเกษตรกร สร้างความเข้าใจ สื่อสารความเสี่ยงและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

 

 

 

 

 

 

2   41

64 07 08ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา. ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร ตามโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักและเกิดจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงลา จำนวน 5 ฟาร์ม
423

202390687 1140602086421432 3862837734102359698 nส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโรคลัมปี สกินในพื้นที่บ้านกำปงตือเงาะ บ้านกำปงบูเก๊ะ บ้านพงบูโล๊ะ บ้านตือเบาะและบ้านลาโจ๊ะ ตำบลสะเตงนอกในการนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ชี้แจงสถานการณ์ของโรคและแนวทางการป้องกันที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้และขอความร่วมมือเกษตรกรเฝ้าระวังอาการสัตว์ป่วย หากพบความผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที

 

 

 

  

213489339 1140575516424089 856700709339281896 n  213510426 1140602106421430 8878238061550361147 n213510440 1140575539757420 2642827345283263999 n

1เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ปัตตานี และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโรคลัมปี สกินในพื้นที่ตำบลจะรัง ตำบลตันหยงดาลอและตำบลท่าข้าม ในการนี้ เจ้าหน้าที่ ชี้แจงสถานการณ์ของโรคฯและแนวทางการป้องกันที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้และขอความร่วมมือเกษตรกรเฝ้าระวังอาการสัตว์ป่วย หากพบความผิดปกติ ขอให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทราบโดยเร็วที่สุด

✨ขอขอบคุณด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ด้านความรู้และแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันแมลงพาหะ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโดยเร็วที่สุด
💥ศูนย์ข้อมูลและประสานงานโรคลัมปี สกิน พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๙
234