1

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสร้างแนวทางในการปฎิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน มีการให้ความรู้และสร้างเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ รวมถึงลงรักษาและให้คำแนะนำสัตว์ป่วยในพื้นที่ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

3

 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 10 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

  13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1917

 

5

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร​ เทศบาลเมือง​สิงหนคร​และองค์การบริหาร​ส่วนตำบลชิงโค ออกหน่วยปฎิบัติการ​ทดสอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบกิน ณ ศูนย์​พักพิงสุนัขและแมวจรจัดคุณหนึ่ง ตำบลสทิงหม้อ และวัดต่างๆในองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

2 4 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 1

1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครยะลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ทำบัตรประจำตัวม้า และแนะนำแนวทางและขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายม้า ณ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9 10

5 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ออกหน่วยทดสอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบกิน ณ วัดทำนบ ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

3 42 1

 

 

5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา งานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการผ่าตัดทำหมันในสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 45 ตัว และบริการผ่าตัดทำหมัน รวม 39 ตัว จัดเป็น สุนัขเพศเมีย 25 ตัว สุนัขเพศผู้ 12 แมวเพศเมีย 2 ตัว

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  1123