1เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม กิจกรรมด้านปศุสัตว์ เพื่อรับเสร็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และได้ตรวจเยี่ยมบริเวณจัดงานของดีเมืองนรา ณ ศูนย์ราชการ ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลด้านปศุสัตว์ที่ได้ดำเนินการ

 

1234

5678

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

1วันที่ 28 สิงหาคม 2558 สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.เรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะทำงานโครงการ ธคก. ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืนภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือและผู้ใหญ่บ้าน, เกษตรกรเลี้ยงกระบือ ติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาพร้อมเดินหน้าแก้ไขเพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 1234

56

 -------------------------------------------------

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9   

1เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วยนายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9, นายอวยชัย ชัยยุธโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน,ปศุสัตว์จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต 9 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการฯได้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.เมือง จ.สงขลา

1234

5678

9

                                                                                                         ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

                                                                                                                สนง.ปศข9

1วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้ ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน เชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปศุสัตว์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

1234

5678

910

-------------------------------

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สนง.ปศข.9

 

1เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ท่านรองอธิบดี วีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน"ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

         ศูนย์สารสนเทศฯ กรมปศุสัตว์ ให้ความสำคัญในการจัดทำระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนและระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ เขต 9 จึงมุ่งเป้าหมายในการจัดระบบนี้ ระหว่าง กรมปศุสัตว์และส่วนภูมิภาค ทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ยังพร้อมเดินหน้าไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังคงต้องพัฒนาเพื่อความแม่นยำของข้อมูล และรวดเร็วต่อไป

1234

5678

11910

----------------------------------------                                                                                         

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สนง.ปศข.9