1

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ออกหน่วยทำหมันสุนัข แมว ณ เทศบาลเมืองนราธิวาส ผลการปฏิบัติงานทำหมันสุนัขจำนวน 8 ตัว ทำหมันแมวจำนวน 22 ตัวรวมทำหมันสุนัขและแมวจำนวน 30 ตัว
 

2 543

 

 

 

 

 

 

 

 

6 78

3

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ โคเนื้อ” โดยมี ส.พญ. ทิพพา เชียงสอน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้บรรยายหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักปศุสัตว์จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

1

 452

 

 

 

14

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

5

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่
- หมู่ที่ 14 ตำบลท่าชะมวง เกษตรกร 22 ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด 158 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 120 ตัว

 

 

 

 

 

 

1 32

1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์เขต 9 เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย" ชุดที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าทีในพื้นที่เขต 9 ร่วมซ้อมแผนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุม ป้องกันโรคให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

 

2 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

783

เนื้อหาอื่นๆ...