2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงพื้นที่ทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้มีการแนะนำให้ความรู้การจัดการด้านสุขภาพ โดยมีสัตว์เข้าร่วมผ่าตัดทำหมันทั้งหมด 96 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

1 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 11 15

 

7

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาให้คำแนะการต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน 1แห่ง ในพื้นที่อ.บางกล่ำ และคำแนะนำผู้ประกอบการการจัดทำโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 8

 

5

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 จัดประชุมวิชาการพร้อมทั้งนำเสนอโครงร่างทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่เขต 9 เพื่อวิจัย พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านปศุสัตว์องค์รวม ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญนพวรรณ บัวมีธูป และนายสัตวแพทย์สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมประเมินโครงการนำเสนอ จำนวน 9 โครงการ พร้อมให้คำแนะนำการในการจัดทำโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

1 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 6 7

1  เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลาและ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ดำเนินการจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564 (World Rabies day 2021) โดยลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 492 ตัว
2. บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 78 ตัว จำแนกเป็น สุนัขเพศผู้ 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 14 ตัว แมวเพศผู้ 10 ตัว และแมวเพศเมีย 42 ตัว

 

 

 

2 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 10 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 18 11

1

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสร้างแนวทางในการปฎิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน มีการให้ความรู้และสร้างเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ รวมถึงลงรักษาและให้คำแนะนำสัตว์ป่วยในพื้นที่ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

3

 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 10 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

  13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1917

 

เนื้อหาอื่นๆ...