3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง และด่านกักกันสัตว์สตูล ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพสัตว์และเจาะเก็บเลือดแพะแกะ เพื่อตรวจโรคบรูเซลลาและจัดทำฟาร์มปลอดโรค ณ จินดารัตน์ฟาร์ม1และ2 อ.ควนกาหลง และ อำเภอท่าแพ โดยผลการปฏิบัติงานเจาะเก็บเลือดแกะ 48 ตัว และ แพะ 170 ตัว รวม 218

 

 

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9

 

 

 

 

2 เมื่อวันที่ 11 , 16 , 17 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนมาตรฐาน​การ​ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ​ จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร​การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ​ แพะนม​ ไก่เนื้อ​ และไก่ไข่​ ให้กับเกษตรกร​และผู้ประกอบการที่สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี​ ยะลา​ และนราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

1 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 4

10

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ให้คำแนะนำ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ณ โรงฆ่าเทศบาลเมืองปัตตานี และตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตานี

 

 

 

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 11 12

1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์. 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามการปฏิบัติการที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ เพื่อให้คงไว้ซึ่งการควบคุมกระบวนการผลิต. และควบคุมกระบวนการผลิตไข่ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ณ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) โรงคัดไข่จะนะ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8

 

6

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบเขต 9 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน
ณ บจก.ชินบัญชร9 อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

4 5 3

เนื้อหาอื่นๆ...