5เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สุนัขริมรั้ว สะเดา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สุนัขริมรั้ว สะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีสัตว์เข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 46 ตัว เป็นสุนัข 34 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 12 ตัว เป็นแมว 12 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 9 ตัว

4321

2ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเลี้ยงแพะดีเด่น ระดับปศุสัตว์เขต ๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ติดตามประเมินคัดเลือกกลุ่มเลี้ยงแพะดีเด่น ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยใช้หลักเกณฑ์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการมีบทบาทและมีส่วนร่วมของสมาชิก ด้านการสร้างความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ และด้านสาธารณะประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกดังนี้
รางวัลชนะเลิศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเขาห้วยคลอง ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านปาล์ม ๓ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
รางวัลชมเชย กลุ่มเลี้ยงแพะอำเภอยะรัง ต.ดารุสสลาม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 
 
 
 
 
13

9เมื่อวันที่ 18 และ 20 มกราคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 นำโดยคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ (นมโรงเรียน) ได้ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานนมโรงเรียน ณ ฟาร์มชินบัญชร อ.สะเดา จ.สงขลา และ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
1011128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3567

 เมื่อ3วันที่ 21 มกราคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล

 


1245

1เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  นำโดย สพ.ญ.ทิพพา เชียงสอน และคณะ ได้ออกตรวจติดตาม และกำกับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ (ฟาร์มชูสิน-เตือนใจ 99 จำกัด กษ. 02 22 06902 91030004 000 ที่ตั้งฟาร์ม 9 ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ) เพื่อให้ฟาร์มคงใว้ซึ่งการรับรองต่อไป


24685

 

 

 

 

 

 

73

เนื้อหาอื่นๆ...