2

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเกาะสาหร่าย พี่น้องจิตอาสาในพื้นที่ รณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวไม่มีเจ้าของ และรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในพระปณิธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ผลการดำเนินงานดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 81 ตัว
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมว จำนวน 170 ตัว
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข จำนวน 40 ตัว
2.ทำหมันสัตว์ทั้งหมด 90 ตัว
- ทำหมัน แมวเพศผู้ จำนวน 31 ตัว
- ทำหมัน แมวเพศเมีย จำนวน 30 ตัว
- ทำหมัน สุนัขเพศเมีย 14 จำนวน ตัว
- ทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 15 ตัว

 

 

 

    1 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจเยี่ยมฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร ชื่อฟาร์ม ยะลาพนธุ์สัตว์ฟาร์ม ที่อยู่ 148/5 ม.7 ต. สะเตงนอก อ.เมือง จ. ยะลา ซึ่งได้รับการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฎิชีวนะประเภทฟาร์มสุกรขุน จากกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ประกอบรายแรกในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

2 3 4

 

2

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดประชุมสัมมนา “โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ครั้งที่1/2563” โดยมีวิทยากร สพ.ญ.ดร.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.อ. นางสาวจุฑามาศ คำแหง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนจ.นครศรีฯ สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา และสพ.ญ.สุชนา สุขกลัด จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และสพ.ญ.ทิพพา เชียงสอน จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศข.9 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยาในปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานในโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา

 

 

 

 

 

4 6 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53

 

 

 

 

 

 

4เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณ วัดลำชิง ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา ผลการดำเนินงานดังนี้
1.ทำหมัน แมวเพศผู้ จำนวน 6 ตัว
2.ทำหมัน แมวเพศเมีย จำนวน 19 ตัว
3.ทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 5 ตัว
4.ทำหมัน สุนัขเพศเมีย จำนวน 14 ตัว
5.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว จำนวน 32 ตัว

 

 

   

1 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
ณ บ้านสุนัขริมรั้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ผลการดำเนินงานดังนี้
1.ทำหมัน แมวเพศผู้ จำนวน 4 ตัว
2.ทำหมัน แมวเพศเมีย จำนวน 6 ตัว
3.ทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 4 ตัว
4.ทำหมัน สุนัขเพศเมีย จำนวน 21 ตัว

 

 

31 2

เนื้อหาอื่นๆ...