8

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 นำโดยนายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.๒ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดทำโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ณ โรงฆ่าสัตว์วิชชุตาฟาร์ม ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล และตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อให้ได้สินค้าเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ ณ ร้านวิชชุตา ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

 

 

 

 

1 3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 13

 

1

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สพ.ญ. ปัทมา ชิตน้อย และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก่เกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งชันโรง โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต(มกอช) และนายสัตวแพทย์นพพร โต๊ะมี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฯลฯ ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ร่วมกันหาแนวทางเพื่อให้มาตรฐานฟาร์ม สู่ มาตรฐานฟาร์มผึ้งชันโรง ต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

2 4 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 9 3

 

15

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ตามที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการใหม่ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอนาหม่อม และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

4  57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 89
12 1316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1310 11 

2

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่ทหารค่ายกองพลพัฒนาที่4 ร่วมสอบสวนโรคแพะตายก่อนส่งชันสูตรซากซึ่งคาดการณ์จากเหตุสารพิษตกค้างในแปลงหญ้าและดูแลสุขภาพแพะตามอาการต่างๆเช่น แพะท้องเสีย แพะมีน้ำมูกและไอ แม่แพะแห้งนมเพิ่งคลอด และแพะมีแผลบริเวณหาง ได้รักษาตามอาการและให้คำแนะนำแล้ว ณ คอกแพะฟาร์มตัวอย่างในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

 

 

1

 4 5

 

 

 

3

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 นำโดยนายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ สัตวแพทย์หญิงปัทมา ชิตน้อย สัตวแพทย์หญิงชมเดือน นิมิตกุล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่สนใจในการจัดทำโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ให้กับผู้ประกอบการฯ ในพื้นที่ ตำบลบันนังสาเรง ตำบลลำพะยา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงานปรากฏว่าผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะดำเนินการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ต่อไป

 

1 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10

เนื้อหาอื่นๆ...