1เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ติดตามปศุสัตว์ประสบภัยภาคใต้...!!! นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย และแผนงานโครงการและการปรับระบบการเพิ่มปริมาณสัตว์พันธุ์ดีของหน่วยงานบำรุงพันธุ์ ตลอดจนฐานการผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต9 เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมสงขลา จ.สงขลา

 

 

 

2 1

23509315 11o               

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 "หนึ่งทอง...ของดีเมืองเบตง" นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมบู๊ทข้าวมันไก่เบตง (หนึ่งทอง) เป็นหนึ่งของดีที่จะส่งตรงจากเบตงเพื่อส่งถึงมือผู้บริโภค ณ คลองผดุงกรุงเกษม กทม. เตรียมพร้อมชิมเมนูใหม่ ไก่เบตง ส่งตรงจากชายแดนใต้

 

 

2 o 23509315 11o

1เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรม ปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ และแนวทางการพัฒนาด้านปศุสัตว์ในพื้น จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมก้าวเข้าสู่ปศุสัตว์ Thailand 4.0 ขับเคลื่อนปศุสัตว์อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

12.

34

56

78

910.

11

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

1เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศข.9 พร้อมทีมงานปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ และแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 12

 34

 56

 78

 910

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

1เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ปศุสัตว์เขต 8 ปศุสัตว์เขต 9 ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมลงพื้นที่ดูงานฟาร์มนกเขาชวาเสียง จำหน่ายออกต่างประเทศแห่งแรกในพื้นที่เขต 9 ของ อำเภอจะนะ พร้อมเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร "กลุ่มเลี้ยงโคบ้านเกษมรัตน์" โดยร่วมรับฟังปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการเลี้ยงสัตว์สู่ยุค 4.0 แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตว์ และคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้ดียิ่งขึ้น ณ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 สงขลา

1234

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9