t-1

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556  รอธ.อยุทธ์ หรินทรานนท์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานเด่นในรอบปี 2556  ในการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ เขต 9” ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา โดยมี นายอวยชัย  ชัยยุทธโธ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายเชาวฤทธิ์  บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน มาร่วมสัมมนาครั้งนี้ด้วย  ในการนี้  สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขต 9  ให้การต้อนรับ  การจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว  ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานเด่นของหน่วยงานในพื้นที่เขต 9  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  ปศุสัตว์อำเภอและนักวิชาการ  รวม 150 คน

หลังเสร็จสิ้นการประชุม ท่านรองอธิบดีฯ ได้ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและร่วมสังสรรค์กับทีมงานในเขต 9

 

cats

 

cats4

 

cats3

 

cats5

 

cats6

 

cats7

 

cats8

 

cats9

 

cats10

 

t-1เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชวลิต ชูขจร) เป็นประธานในพิธีเปิด ”โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์” เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 และนายธวัช อุดมคณารัตน์ ปศจ.ตรัง เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ จ.ตรังได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย

cats

 

cats

 cats

 

cats

 

cats

 

anigif       เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ ผอ. สสส., นายปัญญา ธรรมศาล ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็กและสัตว์ปีก (สสส.), นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน เดินทางไปร่วมประชุม โดยมี      สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศข. ๙ และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมรวม ๔๓ คน ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายปาร์ค อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

2

1

3

cats

13

DSCN0510

 

 

 

101    สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารกรม ปศุสัตว์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย น.สพ.ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองอธิบดีฯ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี และผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมรวม ๙๐ คน ในการประชุมครั้งนี้ สพ.ญ. โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศข.๙ ได้นำเสนอ ผลงานการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ภายใต้แผนงานแก้ปัญหาและพัฒนา จชต. ซึ่งเป็นผลงานสำคัญในพื้นที่เขต ๙ และจัดแสดงนิทรรศการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมด้วย

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 อธิบดี เยี่ยมชมนิทรรศกา

9

10

ทัศนศึกษาฟาร์มนกเขาชวาเสียง อ.จะนะ จ.สงขลา

11

12 

ทัศนศึกษาสนามชนโค บ้านน้ำกระจาย อ.เมือง จ.สงขลา

14

13

งานเลี้ยงสังสรรค์

15

16 

k1เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการนโยบายด้านการเกษตรในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุม ศอ.บต. จังหวัดยะลา โดยมี สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 ตัวแทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น

    

             ต่อมาในช่วงบ่าย รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานใน จชต. ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 นายปัญญา ธรรมศาล ผู้เชี่ยวชาญฯ จาก สสส. หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ 5 จชต. เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 300 คน

 

cats11

cats12

cats13 

 

cats

cats3

cats6

 

 

cats7

 

cats1