1

  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมด้วย นายปัญญา ธรรมศาล ผชช. บรรยายแผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์ ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ส.พญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศข.๙ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ๕ จชต.เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๑๒๗.๒๙ %

1-1

1-1

1-1

1-1

1-1 

1-1

1       เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่เขต ๙ ” ให้กับบุคลากรในเขต ๙ รวม ๑๔๐ คน ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา โดยมี สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต ๙ นายทศพร ศรีศักดิ์ ผอ.สพส. และ ผชช.ปัญญา ธรรมศาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในเขต ๙ ให้การต้อนรับ และนำชมนิทรรศการผลงานการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ใน จชต. การจัดสัมมนาฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในเขต ๙ ได้รับทราบผลงานการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ในรอบปีที่ผ่านมาและรับทราบแผนงานในปีต่อไป หลังเสร็จสิ้นการประชุม มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสามัคคีและงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในเขต ๙ เข้าร่วมงานกว่า ๔๐๐ คน

 

22

 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bird1 การเลี้ยงนกเขาชวามีการพัฒนาเป็นอาชีพให้เป็นเอกลักษณ์ที่นำรายได้ให้กับชุมชนชายแดนภาคใต้ และส่งผลดีต่อการสร้างอาชีพอื่นๆในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ การทำกรงนก ผ้าคลุมกรงนก ผลิตอาหารนก การแข่งขันนกเขาชวา เป็นต้น จากชื่อเสียงของนกเขาชวาของไทย ชาวต่างประเทศจึงนิยมและยอมรับนกเขาชวาของไทย โดยมีประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นตลาดรองรับที่สำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย นกเขาชวายังเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เลี้ยงในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีการหมุนเวียนของเงินตราที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนจำนวนมากมายมหาศาล แต่จากปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกในแถบเอเซียอาคเนย์เมื่อปี 2547 ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเพื่อการนำเข้าและส่งออกประสบกับอุปสรรค เพราะโรคไข้หวัดนกกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้า กระทบโดยตรงต่อวงการนกเขาชวาเสียง คือการส่งออกนกเขาชวาต้องหยุดชะงักลง เป็นผลให้อาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบตามมาด้วย

             

               นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า หลังจากปี 2551 ซึ่งประเทศไทยสามารถดำเนิน การควบคุมโรคไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการสนับสนุนภาคธุรกิจโดยเจรจาการส่งออกสัตว์ปีกกับประเทศคู่ค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันหลายประเทศรวมทั้งประเทศในเครือยุโรปยอมรับสินค้าสัตว์ปีกที่ส่งออกจากประเทศไทย ในการจัดประชุมร่วมไทยและอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2555 ครั้งนี้ เป็นผลจากความเห็นชอบของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านการเกษตร ไทย-อินโดนีเซีย (Joint Agricultural Working Group JAWG) ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2554 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เสนอโครงการการร่วมมือทางเทคนิคในการควบคุมโรคไข้หวัดนก เพื่อส่งเสริมการค้านกเขาชวาเสียงระหว่างไทยและอินโดนีเซีย จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันโดยตรง เพื่อนำไปสู่การรื้อฟื้นการส่งออกนกเขาชวาเสียงของไทยไปอินโดนีเซียต่อไป โดยกรมปศุสัตว์เชื่อว่า จากระบบการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกที่ผ่านรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีมาตรการควบคุมโรคและการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสร้างความมั่นใจในการส่งออกสัตว์ปีกให้กับประเทศคู่ค้าและ รื้อฟื้นธุรกิจการส่งออกนกเขาชวาให้กลับมาเหมือนเดิม


               การจัดประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และ ศอ.บต. เพื่อร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต. ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ดังนั้น นอกจากการประชุมร่วมเพื่อแลก เปลี่ยนข้อมูลและกำหนดเงื่อนไขการส่งออกนกเขาชวาจากไทยเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้ว คณะผู้แทนจากอินโดนีเซียจะเดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มนกเขาชวาที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ จชต. ที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี และ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในการจัดการฟาร์มที่ดีในวงการผู้เลี้ยงนกเขาชวาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ


-----------------------------------------------
ข่าวโดย
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙
กรมปศุสัตว์

2เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมฯ เยี่ยมชมกิจกรรมฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ในโอกาสที่เดินทางไปเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต ๙ น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายทะนงชัย ชัชวาลย์ หน.สทส.เทพา ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ น.สพ.จักรภพ จันทร์สะอาด ผอ. ศผท.สงขลา นำเสนอนิทรรศการ“เทคโนโลยีชีวภาพการผสมเทียมแพะและย้ายฝากตัวอ่อนในแพะ” นายเศกสรรค์ สวนกูล หัวหน้า สอส.สตูล นำเสนอ “การสาธิตบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลแพะ”

1

4

4 1

5

0เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต ๙ และนายบัญชา สัจจาพันธ์ ผอ.ส่วนศึกษาฯ ร่วมต้อนรับ น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ บ้านควนสไหน ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล เพื่อมอบปัจจัยการผลิตทั้ง ๓ โครงการ (มอบพันธุ์แพะฮาลาล/พันธุ์แพะรายย่อย, พันธุ์หญ้าปากช่อง ๑, พันธุ์สัตว์ปีก) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของจังหวัดสตูล มีเกษตรกรร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

1

2

3

4