3เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 17 หน่วยในจังหวัดชายแดนใต้ ปศุสัตว์อำเภอ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส และมอบนโยบาย ให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญๆตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯและของกรมปศุสัตว์ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานประถมศึกษาเขต1 อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 

 

1 4 2

4

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการผลิต และส่งเสริมการปศุสัตว์ ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน,ผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย, ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรวม 130 คน

 

1 2 

 

2เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ พร้อมคณะ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ปศุสัตว์จังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอบต) และตัวแทน กรมทหารราบ ร.1.51 ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไอร์บือแต อ.จะแนะ จ. นราธิวาส เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

1 4 7

5 6 8 

3เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ และคณะ ปศุสัตว์เขต9 ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าส่วน ในพื้นที่เขต9 ประชุมติดตามงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปตามแผนและผลการดำเนินงานและโครงการอื่นๆ ตลอดจนหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

7 1 13

4 6 8

10 11 12

2 5 9

1เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 และปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้รับผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตามพระราชดำริฯ , ฟาร์มเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ และติดตามงาน ตามแผนงานโครงการต่างๆ ที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางขับเคลื่อนเมืองปศุสัตว์ชายแดนใต้

 

 

 

 

2 3 4

5