1เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 นายสัตวแพทย์กิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พบปะเกษตรกรที่เตรียมจะเลี้ยงโคนม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้มีการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคนม ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมที่ประสบผลสำเร็จ การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมและอุปกรณ์รีดนม แล้วเสร็จ 80% มีเกษตรกรเตรียมพร้อมแล้ว 10 รายเศษ

 

 

 

2

3วันที่ 14 ธันวาคม 2561นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในเขต9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเลี้ยงสัตว์ ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ การเพิ่มผลผลิตในโคนม โคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ และไก่ไข่ รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับผู้จัดการฟาร์ม ผู้ดูแล รับผิดชอบ คนเลี้ยง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของฟาร์มฯ ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ต่อไป ช่วงเย็น คณะฯได้ติดตามการดำเนินงานของตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ มีการจัดกิจกรรมงานปศุสัตว์ทุกสัปดาห์และหน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ซึ่งในสัปดาห์นี้ จังหวัดปัตตนีได้จัดมหกรรมกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ โดยมีนายบัญชา สัจจะพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เป็นผู้ดำเนิน

 

 

 

1 2 4

5 6

 

2เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ปลายด้ามขวาน ขับเคลื่อนงานปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับส่วนกลาง พร้อมแนวแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์เสี่ยงภัยในพื้นที่ ณ บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

4 1 3

5เมืื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข และโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ มีหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต9 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

7 1 8

6 3 2

1วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมร้านนิทรรศการกรมปศุสัตว์ มีบอร์ดนิทรรศการ การขยายผลแพะแบล๊คเบงกอล แพะชาร์มมี ความสำเร็จการเลี้ยงแพะเนื้อและนมของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 การขยายผลแพะแบล๊คเบงกอลสู่เกษตรกรของมูลนิธิชัยพัฒนา การส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปีกใน รร.ตชด รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในพื้นที่เขต9 และผลิตภัณฑ์นมแพะจากกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะนม ผลิตภัณฑ์นมวัวจากฟาร์มตัวอย่างไอร์บือแต ในงานของดีเมืองนราฯ ประจำปี 2561 ท่านอธิบดีได้กล่าวชื่นชมอย่างมากและให้ขวัญกำลังใจแก่ทีมงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ อ.เมือง จ.นราธิวาส มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขต9 ต้อนรับ

 

 

 

 

2

เนื้อหาอื่นๆ...