1เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2560 โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง ปศุสัตว์เขต 9 ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา12

 

3

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

1เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายรณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต 7 ผู้ตรวจราชการกรม ปศุสัตว์ พร้อมปศุสัตว์เขต 1-9 ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านการผลิตอาหารสัตว์ ด้านบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมป้องกันโรค รวมถึงด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

12

34

56

78

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

1เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา ซึ่งนายทนงชัย ชัชวาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค์ การดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์แพะ-แกะ การพัฒนาเป็ดพันธุ์บาร์บารี การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้ และการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้พื้นที่กว่า 3,558 ไร่

123

456

789

101112

131415

161718

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

1เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ติดตามตลาดค้าสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ณ บริเวณสี่แยกดอนยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน รายได้ ความรู้และมิตรภาพชายแดนใต้ พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ โดยนายชัชวาล วิริยะสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค การปรับปรุงพันธุ์แพะ-แกะ พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะ ให้กับเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงแกะเพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

123

456

789

 

 

1112

1314

 

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

1เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมรีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 8 และเขต 9 เพื่อให้การปฏิบัติงานในภูมิภาคด้านปศุสัตว์ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายกรมปศุสัตว์

123

456

789

101112

131415

161718

 

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทสเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9