แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

5เมืื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข และโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ มีหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต9 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

7 1 8

6 3 2