แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

3วันที่ 14 ธันวาคม 2561นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในเขต9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเลี้ยงสัตว์ ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ การเพิ่มผลผลิตในโคนม โคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ และไก่ไข่ รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับผู้จัดการฟาร์ม ผู้ดูแล รับผิดชอบ คนเลี้ยง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของฟาร์มฯ ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ต่อไป ช่วงเย็น คณะฯได้ติดตามการดำเนินงานของตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ มีการจัดกิจกรรมงานปศุสัตว์ทุกสัปดาห์และหน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ซึ่งในสัปดาห์นี้ จังหวัดปัตตนีได้จัดมหกรรมกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ โดยมีนายบัญชา สัจจะพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เป็นผู้ดำเนิน

 

 

 

1 2 4

5 6