2เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามโครงการพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลการคมนาคม โรงเรียนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการนำร่องผลิตทางการเกษตร และการสาธิตการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 3 "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"โดยมีข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 เฝ้ารับเสด็จฯ 

 

 

 

 

 

 

3 1 2

6 3 4

5 7 9

 

3เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระราชทานแพะแก่หัวหน้ากลุ่มเลี้ยงแพะอำเภอละงูและคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 ราย ทรงปล่อยฝูงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ลงแปลงจำนวน 15 ตัว ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงแพะพันธุ์ชามี่ โดยมีนายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9  เฝ้ารับเสด็จฯ

 

 

 

5 2 6

7 1 4

 

1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 และนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นฐานอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และยังคงสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา

12

 

34

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

4เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผู้ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันลองกอง ประจำปี 2561 ตลอดจนเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานและเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 นายชาตรี จันทรโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ กรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอผลดำเนินงานเรื่อง "โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และแพะชามี่" แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล (Black Bengal Goat) เป็นแพะพันธุ์พื้นเมืองของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เนื้อมีลักษณะนุ่ม หนังมีคุณภาพดี เลี้ยงได้ทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงแพะไว้บริโภคและเป็นอาชีพเสริม ซึ่งรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศน้อมเกล้าฯ ถวายจำนวน 12 ตัว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โดยได้มีพระราชประสงค์ให้กรมปศุสัตว์ดูแลการเลี้ยง เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนา และขยายพันธุ์ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนต่อไป กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามแผน ดังนี้

1. เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกและรักษาสายพันธุ์แท้ไว้

2. เก็บรักษาพันธุกรรม

3. ขยายพันธุ์ปีละ 50 ตัว น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ตามพระราชประสงค์

4. ขยายพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดีส่งเสริมเกษตรกร

5. พัฒนาส่ายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น

6. ศึกษาคุณภาพเนื้อ นม หนัง เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับส่งเสริมเกษตรกรและผู้สนใจ

แพะพันธุ์ชามี่ (Shami) เป็นแพะพันธุ์กึ่งนมกึ่งเนื้อ กรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายแพะพันธุ์ชามี่แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายพันธุ์เผยแพร่สู่เกษตรกรตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้กรมปศุสัตว์นำไปสร้างฝูงแพะพันธุ์ชามี่แท้ เพื่อดำเนินการขยายฝูงด้วยเทคโนโลยีย้ายฝากตัวอ่อน และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อบริการผสมเทียมแก่แพะเกษตรกรต่อไป โดยมีเป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่

1. เพื่อผลิตฝูงพ่อแม่พันธุ์แท้ พ่อพันธุ์จำนวน 10 ตัว และแม่พันธุ์จำนวน 30 ตัว

2. ผลิตตัวอ่อนแช่แข็งจำนวน 30 ตัวอ่อน

3. ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งจำนวน 500 โด๊ส

นอกจากนี้ได้มีการแปรรูปนมแพะชามี่เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นชีสต่างๆ ได้แก่ เฟต้าชีส (Feta cheese) ฮาลูมี่ชีส (Haloumi cheese) ไชนีสชีส (Chinese cheese) และ เชดดาชีส (Cheddar cheese) โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปผลิตสร้างรายได้ต่อไป

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส

 

5 6 8

1 7 3

2

1เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงงานติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ความก้าวหน้าการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 และนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 เฝ้ารับเสด็จ

12

34

5

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9