แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.สงขลา จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส) โดยมีปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ร่วมรับเสด็จ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณารับสั่งถามถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงงานยาสูบ ๒ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ด้วยความสนพระทัย โดย สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต ๙ เข้าเฝ้าถวายรายงาน