1เมื่อวันที่ ๑๒-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส) และทรงติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่ ไก่เนื้อ แพะ) ในโอกาสนี้ สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต ๙ และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ร่วมรับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์มูลนิธิฯ ในพระอุปถัมภ์ อ.มายอ จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โรงเรียนวัดประจำ อ.จะนะ จ.สงขลา, โรงเรียนบ้านเก่า อ.นาทวี จ.สงขลา, โรงเรียนป่าระไมวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา และ โรงเรียนบ้านบางมะนาว อ.เมือง จ.นราธิวาส

1

2

3

4

5

6

7

ศูนย์ข่าวสารสนเทศ เขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9