แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

3เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระราชทานแพะแก่หัวหน้ากลุ่มเลี้ยงแพะอำเภอละงูและคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 ราย ทรงปล่อยฝูงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ลงแปลงจำนวน 15 ตัว ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงแพะพันธุ์ชามี่ โดยมีนายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9  เฝ้ารับเสด็จฯ

 

 

 

5 2 6

7 1 4