1วันที่ 28 สิงหาคม 2558 สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.เรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะทำงานโครงการ ธคก. ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืนภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือและผู้ใหญ่บ้าน, เกษตรกรเลี้ยงกระบือ ติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาพร้อมเดินหน้าแก้ไขเพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 1234

56

 -------------------------------------------------

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9