1เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วยนายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9, นายอวยชัย ชัยยุธโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน,ปศุสัตว์จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต 9 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการฯได้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.เมือง จ.สงขลา

1234

5678

9

                                                                                                         ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

                                                                                                                สนง.ปศข9