1ตามนโยบายของ รมต.กท.เกษตรและสหกรณ์ (นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ภายใต้แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต (ด้านปศุสัตว์) มอบหมายให้
นาย อนันต์ ภู่สิทธิกุล คณะทำงาน รมต.กท.เกษตรและสหกรณ์
และ นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กท.เกษตรและสหกรณ์,
นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการ กท.เกษตรและสหกรณ์,
นางอารีย์ โสมวดี ผู้ตรวจราชการ กท.เกษตรและสหกรณ์
พร้อมทั้ง สพ.ญ.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
และ นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฯ
ลงมาร่วมขับเคลื่อนกลไกการทำงานของข้าราชการระดับจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการแสดงนิทรรศการกิจกรรมด้านปศุสัตว์ อาทิ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ ไก่พื้นเมือง เพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อนตามนโยบายของ กท.เกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรต้นแบบเป้าหมายเชิงพื้นที่ (area base)   
<<อ่านเพิ่มเติม>>

1   1     1

1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1
1 25  26

271 24

                                                 22

 --------------------------------

สารสนเทศเขต 9

ส่วนยุทธศาสตร์ เขต 9

074-324406