10 เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบเขต9 เข้าตรวจสอบปริมาณพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 8