1เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ปศุสัตว์เขต 9 ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสุขภาพฯ 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ เตรียมแผนเฝ้าระวังเชิงรุก ควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
----------------------------------------------------------
คนตามข่าว@สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
2
43