1

เมือวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ปศุสัตว์เขต ​9 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ และส่วนส่งเสริมฯ ตรวจเยี่ยม พร้อมแนะนำเกษตรกรด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นเจตนารมย์ของท่านปศุสัตว์เขต 9 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารหยาบสดเป็นของตนเอง รวมทั้งชี้แจงเรื่องการสนับสนุนหญ้าแห้ง ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

2  53