2

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ ส่วนสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่ เพื่อสื่อสารความเสี่ยงโรค lumpy skin disease และทำการแนะนำการตรวจสุขภาพโคนมเบื้องต้น ให้แก่เกษตกร ในโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ ณ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

1  4