6

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมทีมสุขภาพสัตว์ ติดตามสุขภาพโคนม ระบบสืบพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ แปลงหญ้า ร่วมกันเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ต่อไปพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4