6เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 อ.นาทวี จ.สงขลา ผลการดำเนินงานดังนี้
1.ผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 17 ตัว
2.ผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย จำนวน 27 ตัว
รวมสุนัขทั้งสิ้น จำนวน 44 ตัว

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 5