1

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบเขต 9 ได้ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน) ในพื้นที่เขต 9 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บจก.ฟาร์มชินบัญชร 9 อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

35  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2