6

 เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบเขต 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5