5

 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 จำนวน 1 โรง ในพื้นที่อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10