1

วันพฤหัสดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมยศ ชุนเกษา จากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรสร้างรายได้ให้ครอบครัว และ ทั้งนี้ยังร่วมกันแก้ปัญหาพร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รายงาน