1

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมติดตามการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

6

   5 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 2