5

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชุมติดตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ อบต.พะตง สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา และเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 3 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 12