4

 

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม โดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปัตตานี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

3 1 2