3

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนราธิวาส และปศุสัตว์อำเภอมายอ ร่วมติดตามการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะนมของเกษตรกร ณ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 8