1

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ลงพื้นที่ให้บริการตัดแต่งกีบโคนมและติดตามผลการตัดแต่งกีบครั้งก่อนหน้า ให้กับฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6